Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Fyzická osoba, Adriana Štefanová, se sídlem Biskupcova 2435/57, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 717 91 825, zapsané ve veřejném živnostenském rejstříku (dále jen „Fyzická osoba“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou.

Fyzická osoba je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování komplexních služeb v oblasti návrhu a realizace interiérů a souvisejícího zprostředkování dílčích pobídek.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

 1. zpracování osobních údajů prováděné Fyzickou osobou během Vašeho používání webových stránek www.kuchynskyporadce.cz („webové stránky“),
 2. zpracování osobních údajů prováděné Fyzickou osobou během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu,
 3. zpracování osobních údajů ze strany Fyzickou osobou během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli,
 4. zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Fyzické osoby.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Fyzickou osobou zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování konzultačních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon nabízených služeb dle požadavků klientů; vztahy s obchodními partnery, například dodavateli výrobků a služeb);
 • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy (Fyzická osoba může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti bytového designu, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě webových stránek);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Fyzické osoby, například ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím webových stránek, oborový monitoring trhu práce a služeb);
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o spolupráci s Fyzickou osobou).

Zpracovávané osobní údaje

Fyzická osoba je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mail Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Osobní údaje jsou Fyzickou osobou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb. Fyzická osoba je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webové stránky.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Fyzické osobě souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Fyzické osoby, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Fyzické osoby anebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adriana@kuchynskyporadce.cz odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Fyzická osoba Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Fyzickou osobou, vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Fyzickou osoba je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Fyzické osoby a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Fyzickou osobou, popř. jiné údaje, které Fyzická osoba obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Fyzická osoba za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Fyzická osoba bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétní situací.

Doba uchování osobních údajů

Fyzická osoba Vaše osobní údaje zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Fyzická osoba povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Fyzické osobě ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje Fyzická osoba zpracovává dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétní situací
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

* Fyzická osoba je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Fyzickou osobu o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Fyzická osoba zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Fyzická osoba zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Fyzická osoba provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Fyzická osoba vymaže Vaše osobní údaje, pokud
  1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. zpracování je protiprávní,
  3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo
  4. odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Fyzická osoba osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Fyzická osoba osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytl(a), předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Fyzická osoba nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.7.2023.

 

Popište mi své představy

splňte si svůj sen

Přejít nahoru